algemene voorwaarden


Knolprematuurkleding is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr 61197890.
Het BTW-identificatienummer is NL151459782B01.

Knol prematuurkleding hanteert de onderstaande Algemene Voorwaarden:
Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.


Knol prematuurkleding behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en de inhoud van de website tussentijds te wijzigen.

Bestellen

De prijs van het artikel is inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. De verzendkosten kunt u terugvinden bij “Verzendkosten/Levertijd”.
U geeft bij bestellen tevens aan akkoord te gaan met deze voorwaarden voor verzendkosten & levertijd.

Als wij uw bestelling hebben ontvangen, sturen wij u een bevestiging.
Hierin staat het totaal bedrag inclusief de verzendkosten.

Controleer goed of uw gegevens juist zijn ingevuld!
Als uw e-mailadres niet juist is ingevuld, ontvangt u geen bevestiging.

Uw bestelling is pas voor u gereserveerd als de betaling binnen is. Betaling dient te gebeuren per vooruitbetaling per bank.
Is er binnen 5 dagen geen betaling ontvangen, dan wordt uw bestelling geannuleerd.

Indien een artikel niet op voorraad is, dient deze (indien mogelijk) bijbesteld te worden. Artikelen worden pas besteld, als het factuurbedrag is bijgeschreven op de daarvoor bestemde rekening.
Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 1 week via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

Knolprematuurkleding kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor kleurverschillen van het aangeboden stof op de site en het daadwerkelijke eindresultaat.


Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW en incl.verzendkosten. Mocht de klant bij levering niet thuis zijn dan zijn de bezorgkosten van de tweede aanbieding voor de klant. 

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en kunnen niet worden geruild of retour worden gezonden. Tevens zijn uitloop produkten ( produkten die worden opgeruimd omdat deze uit het assortiment gaan ) niet te ruilen of retour te zenden.


Verzendkosten/Levertijd

Verzendkosten:

Knol prematuurkleding verzendt alle post met de diensten van PostNL.

Alle bestellingen worden traceerbaar verzonden (vanaf €4.25); zowel de pakketten als de brievenbuspakjes zijn met track & trace code. Mocht u uw bestelling liever in een gewone enveloppe ontvangen tegen een lager tarief, is dit uiteraard mogelijk. Neemt u dan vantevoren contact met ons op. Knol prematuurkleding is echter niet aansprakelijk voor zoekgeraakte post.

De verzendkosten kunnen afhankelijk zijn van de ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering alleen terugbetaald als de gehele order geretourneerd wordt. De kosten voor het retourneren worden niet vergoed.

De verzendkosten worden, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld.

Bij een bestelling vanaf € 100,- worden er geen verzendkosten berekend. Deze tarieven gelden voor bestellingen binnen Nederland.

Bestellingen naar het buitenland worden altijd als pakket verzonden.

Bij een bestelling boven de € 200,- worden er geen verzendkosten berekend naar verzendingen naar het buitenland.

Levertijd:

Uw bestelling wordt , na ontvangst van betaling, uiterlijk binnen 5 werkdagen verzonden.

Is een artikel niet op voorraad of kan uw bestelling om een andere reden niet binnen 5 werkdagen verzonden worden, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht van Knol prematuurkleding.

Als de bestelling verzonden wordt, krijgt u altijd een bevestiging per email.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden

Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres.
Zodra de te leveren produkten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze produkten betreft, over op de klant.

Knol prematuurkleding is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.
Knol prematuurkleding is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

Levering in gedeelten is toegestaan.

 

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Knol prematuurkleding zijn vrijblijvend en wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Knol prematuurkleding bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.

Knol prematuurkleding kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding of prijs, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


 


 Retourneren ,ruilen en annuleren

Knol prematuurkleding doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hier uiterlijk 72 uur na ontvangst per email van op de hoogte te stellen. Wij zullen dan proberen eventuele problemen of klachten, altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier, op te lossen.

Indien er binnen 7 dagen door ons geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaan wij ervan uit volledig aan onze verplichtingen te hebben voldaan.


Koper heeft het recht de door Knol prematuurkleding  geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking(en). Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking.   Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten. 

Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn (onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook, parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan) en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Knol prematuurkleding de betaalde prijs, inclusief de bij de bestelling betaalde verzendkosten (mits de gehele bestelling wordt geretourneerd), uiterlijk binnen 14 dagen na melding van retour en retourontvangst van de artikelen. 


Wanneer de door Knol prematuurkleding afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, geldt de koop als geaccepteerd. 

 

Garantie en aansprakelijkheid

Knol-prematuurkleding is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van knol-prematuurkleding. Knol-prematuurkleding is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien knol-prematuurkleding om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Er kan geen sprake zijn van garantie als de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder
  begrepen reparaties die niet met toestemming van knol-prematuurkleding zijn verricht;
- als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
- verkleuringen door invloeden van weer, verstikking door verkeerd gebruik, verkleuringen door verkeerde wasvoorschriften of welke andere invloeden die de kwaliteit van het product aantasten.

De klant is verplicht knol-prematuurkleding te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen knol-prematuurkleding.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.

Het is mogelijk dat knolprematuurkleding.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Knolprematuurkleding.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Overmacht

In geval van overmacht is knolprematuurkleding niet verplicht haar verplichtingen ten opzichte van de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

 Intellectuele eigendom

De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de produkten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij knolprematuurkleding of andere haar leveranciers.

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van knol-prematuurkleding haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het produkt zelf.


 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar knol-prematuurkleding is gevestigd bevoegd, tenzij knolprematuurkleding voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

Privacy

Knol prematuurkleding respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Knol prematuurkleding gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

 

 Diversen

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan:

Knolprematuurkleding. Ronkert 30, 5094 EW LAGE MIERDE of naar het @-mailadres familievandommelen30@outlook.com

De Webwinkel is 24 uur per dag geopend, 7 dagen in de week, de bestellingen worden overdag behandeld op werkdagen van 10.00 tot 16:00 uur.

Knolprematuurkleding streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen een werkdag te beantwoorden.
Knolprematuurkleding behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene
voorwaarden accepteert

© 2016 - 2020 knol prematuurkleding | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel